GIẢI PHÁP Splunk - Giám sát vận hành tổng thể CNTT

Giám sát luồng dịch vụ

Giám sát chi tiết sức khỏe của các dịch vụ dựa trên các chỉ số KPI và luồng dịch vụ liên quan.

Giám sát chuyên sâu

Phân tích nhiều chỉ số dịch vụ trong cùng một thời điểm, để nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ khi có sự cố.

Đưa ra cảnh báo sớm

Sử dụng công nghệ Machine Learning để phân tích dữ liệu lịch sử để đánh giá các nguy cơ rủi ro sắp tới đối với dịch vụ.

Giám sát KPI và sức khỏe dịch vụ CNTT

Cung cấp một giải pháp giám sát tổng thể toàn bộ quy trình nghiệp vụ thông qua các chỉ số KPI. Giảm thiểu các chi phí khắc phục sự cố, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như độ tin cậy của hệ thống.

 

Quản lý rủi ro toàn diện:

Tổng hợp và tương quan dữ liệu từ nhiều thành phần trong luồng dịch vụ để đưa ra đánh giá chính xác về rủi ro, đồng thời cung cấp công cụ quản lý thông minh nhằm giảm thiểu thời gian điều tra, xử lý sự cố.

Ứng dụng IT trong giám sát kinh doanh

Công cụ Glass Tables đưa ra một bức tranh rõ ràng về các chỉ số thời gian thực để các bên liên quan có thể thấy giá trị mà CNTT mang lại cho doanh nghiệp:

  • Tương quan các luồng dịch vụ
  • Phân tích doanh thu và chi phí đầu tư
  • Chỉ số sức khỏe từng cấu phần dịch vụ
  • ...