Tải tài liệu từ Honeywell: “Điều chỉnh nhân sự an ninh mạng – 5 điều nhà quản lý cần lưu ý”

Việc xác định mức độ phù hợp và kết hợp các nguồn an ninh mạng vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà điều hành, bởi họ luôn bận rộn với khối lượng lớn công việc cần ưu tiên.

Giúp cải thiện kỹ năng này cho các nhà quản lý/ điều hành, tải về tài liệu “Staffing for CyberSecurity – 5 considerations for plant managers” từ Honeywell để nâng cao các kỹ năng nhân sự công nghệ (OT) của bạn. Tài liệu nêu chi tiết 5 cân nhắc chính cho các nhà quản lý nhà máy, được rút ra từ khung an ninh mạng NIST cho phạm vi mạng lưới công nghiệp.

• Lập kế hoạch thay đổi nhân sự

• Xác định các ưu tiên an ninh mạng phù hợp với khung toàn cầu

• Lập bản đồ khối lượng công việc và nhiệm vụ an ninh mạng OT

• Đánh giá ngân sách OT và nhu cầu cung cấp nguồn lực

Điền thông tin bên dưới với VNCS để lấy link download: