Enter your keyword

Giải pháp quản lý truy cập đặc quyền

BeyondTrust

Quản lý truy cập đặc quyền với PowerBroker Password Safe

PowerBroker Password Safe là một giải pháp quản lý các mật khẩu và phiên truy cập đặc quyền một cách tự động, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập bảo mật, kiểm toán, cảnh báo và ghi lại cho bất kỳ tài khoản đặc quyền nào – từ các quản trị viên trong nội bộ hoặc quản trị viên trong miền chia sẻ, đến các tài khoản quản trị cá nhân của người dùng (trong trường hợp tài khoản kép), đến tài khoản dịch vụ, tài khoản hệ thống điều hành, tài khoản thiết bị mạng, tài khoản database (A2DB) và tài khoản ứng dụng (A2A) – kể cả đến tài khoản SSH, tài khoản đám mây, và tài khoản mạng xã hội. Password Safe cung cấp nhiều lựa chọn triển khai và hỗ trợ rộng rãi các thiết bị có khả năng thích nghi.

  • Bảo mật và tự động hoá quá trình phát hiện, quản lý và chạy các mật khẩu tài khoản đặc quyền và các khóa SSH
  • Kiểm soát cách mọi người, dịch vụ, ứng dụng và tập lệnh truy cập thông tin xác thực
  • Người dùng tự động đăng nhập vào các phiên RDP và SSH, mà không tiết lộ mật khẩu
  • Ghi lại tất cả hoạt động của người dùng và quản trị viên theo một đường đi kiểm toán toàn diện
  • Thông báo theo thời gian thực dưới dạng mật khẩu được phát hành và hoạt động phiên đặc quyền được bắt đầu
  • Làm gián đoạn chuỗi tấn công bên trong và bên ngoài

Khi được tích hợp với các giải pháp nền tảng quản lý truy cập đặc quyền của PowerBroker (PowerBroker Privileged Access Management), PowerBroker Password Safe cho phép làm gián đoạn tất cả các giai đoạn của chuỗi tấn công không gian mạng. Các giải pháp kết hợp quyền ưu tiên tốt nhất cùng việc quản lý mật khẩu và lỗ hổng trên cùng 1 báo cáo tập trung và nền tảng phân tích. Kết quả là có thể giảm thiểu 1 cách hiệu quả bề mặt tấn công của tổ chức, ngăn chặn các chuyển động xung quanh bởi kẻ tấn công, và chủ động phát hiện và phản ứng với các vi phạm đang diễn ra.

Cách thức hoạt động của PowerBroker Password Safe