Giải pháp giám sát websites tập trung

Trong thời gian qua, hầu hết các cuộc tấn công mạng nhằm vào website của các tổ chức, đặc biệt là gần đây, đã có nhiều cuộc tấn công nhằm vào website các cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, gây thiệt hại về mặt kinh tế và uy tín của các tổ chức. [...]
Đọc thêm