Splunk

The Notorious B.I.G. D.A.T.A.

GIÁM SÁT HỆ THỐNG IT

Ngày nay, hàng ngàn các tổ chức trên thế giới sử dụng Splunk Enterprise và Splunk App for Security Enterprise để tạo ra một nền tảng an ninh tình báo, thúc đẩy phân tích để giúp phát hiện các đe dọa tiên tiến được biết và chưa biết.

gartner-2015-blog-img-470x246

PHÂN TÍCH BIG DATA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng  tạo ra các dữ liệu mỗi giây mỗi ngày. Dữ liệu máy này chứa record phân loại tất cả các hành vi người dùng, dịch vụ, mức độ rủi ro an ninh mạng, các hoạt động gian lận…

splunk-Enterprise