Checkmarx

CHOOSE WHAT DEVELOPERS USE

Checkmarx là hãng phần mềm của Israel, cung cấp nền tảng bảo mật ứng dụng toàn diện để tìm kiếm và sửa chữa các tầng ứng dụng dễ bị xâm nhập trong quá trình phát triển phần mềm cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công theo thời gian thực. Nổi bật nhất là giải pháp Kiểm thử bảo mật ứng dụng Tĩnh (CxSAST), một sản phẩm cho phép các nhà phát triển và kiểm toán dễ dàng rà soát các tập tin không được mã hóa trong tất cả các ngôn ngữ lập trình phổ biến và phát hiện các lỗ hổng bảo mật.

 

 

VNCS là nhà phân phối sản phẩm của Checkmarx tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về Checkmarx

Webinar: Checkmarx