Auto Discovery, Auto Licensing và Auto Scale trong Microsoft Azure

c2bd229a-30de-43a2-8b28-722e63260389

Auto discovery (Tự động phát hiện), Auto Licensing ( tự động cấp phép) và Auto Scale (dịch vụ điện toán đám mây có thể thêm hoặc loại bỏ tài nguyên tính toán dựa trên thực tế) trong Microsoft Azure

Trong Microsoft Azure, các tập hợp tỷ lệ cho phép tạo và quản lý một tập hợp các máy ảo (VM). Số lượng phiên bản VM có thể tự động tăng hoặc giảm để đáp ứng nhu cầu của người dùng hoặc theo một tiến trình định sẵn. Radware Alteons tăng hiệu quả của các bộ tỷ lệ Azure bằng khả năng tự động phát hiện máy chủ, tự động mở rộng phạm vi của bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC) và tự động cấp phép cho các phiên bản ADC nhằm mục đích tăng cường tính khả dụng của các ứng dụng đồng thời giảm độ trễ của mạng (tốc độ xử lý 1 request I/O của hệ thống) và chi phí chạy ứng dụng.

Trong hội thảo trực tuyến này, các chủ đề chính bao gồm:

  • Tập hợp tỉ lệ Azure là gì?
  • Tự động cấp phép cho thu và nhượng bản quyền ADC
  • Xem xét các trường hợp sử dụng trong thực tế để hiểu cách bộ điều khiển phân phối ứng dụng hỗ trợ cho ứng dụng và góp phần giảm chi phí kinh doanh của bạn.
  • Định dạng cấu hình của bộ tỷ lệ Azure và cân bằng tải máy chủ cho Radware Alteons
  • Đạt tới khả năng thấu thị liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối.

Register-Now-TIENG VIET