Thành lập VSAC – cơ hội để Việt Nam trở thành “kỳ lân” về anh ninh mạng tại ASEAN.

Với định hướng của Chính phủ nhằm đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm trọng yếu về an ninh mạng tại ASEAN, chúng ta cần vượt qua rất nhiều thách thức lớn về dung lượng thị trường, chất lượng và quy mô các doanh nghiệp an ninh mạng. Tuy nhiên, Việt Nam […]

Đọc thêm